ADRESA

CH, 8610 Uster
Wermatswilerstr. 33

SVJETSKI BOŠNJAČKI KONGRES

                            sa sjedištem u Sarajevu

(1)   SVJETSKI BOŠNJAČKI KONGRES (SBK) je izraz povijesne odgovornosti i nacionalne svijesti Bošnjaka da žive u slobodi, miru i jedinstvu u sadašnjosti i budućnosti.

(2)   SBK će se zalagati za očuvanje jedinstva Bošnjaka, zaštitu i afirmaciju bošnjačkog nacionalnog identiteta i kontinuiteta duhovnog, kulturnog i društvenog naslijeđa bošnjačkog naroda; za jačanje veza i solidarnosti među bošnjačkim zajednicama i organizacijama u Bosni i Hercegovini, na Balkanu i u dijaspori; za osiguranje pojedinačnih i kolektivnih prava, statusa i interesa Bošnjaka; za čuvanje sjećanja na genocid nad Bošnjacima i djelovanje na suzbijanju negacije genocida, antibošnjaštva, islamofobije i dehumanizacije bošnjačkog identiteta, što je osnovni preduvjet za opstanak Bošnjaka na svojoj pradjedovskoj zemlji.

(3) Bošnjaci su nacija koja ima obavezu na samopoštovanje i pravo na poštovanje od drugih na temelju bošnjačke povijesne autohtonosti, nacionalne samosvjesnosti, kulturne samobitnosti i moralne samoodgovornosti. Zadatak SBK-a je da širi i razvija ove samodokazive istine te da ustanovi i razvija nacionalnu bošnjačku liniju odbrane od svih eventualnih opasnosti po bošnjački narod.

(4)   SBK kao nacionalna nadstranačka organizacija će pratiti politička kretanja u zemlji, regionu i svijetu sa fokusom na položaj i utjecaj bošnjačke nacionalne politike u osiguravanju vitalnih nacionalnih interesa Bošnjaka, kao većinskog naroda u Bosni i Hercegovini i Sandžaku te statusa bošnjačkih zajednica u regionu i dijaspori. SBK će praviti godišnji izvještaj o stanju bošnjačke nacije sa javnom ocjenom o radu svih kojima je javno povjereno pravo i koji su javno preuzeli obavezu da savjesno i odgovorno zastupaju i štite nacionalne interese Bošnjaka.

(5) SBK će se otvoreno i odlučno zalagati za jednakopravnost svih građana i naroda uvijek i na svakom mjestu, sa zahtjevom da se na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine uvaži univerzalno demokratsko pravo JEDAN ČOVJEK – JEDAN GLAS, kako bi se ukinulo stanje prema kojem manjina vlada većinom pod lažnim izgovorom straha od majorizacije većine nad manjinom.”

Svjetski bosnjacki kongres će se zalagati za vladavinu prava i pravednih zakona.

(6)   SBK prihvata međunarodne deklaracije i konvencije o ljudskim pravima i slobodama i insistirat će na njihovoj primjeni. SBK će se sa posebnom pažnjom i odgovornošću brinuti o pravima Bošnjaka na Balkanu i poduzimati sve što je moguće da se osiguraju puna prava bošnjačkim zajednicama u cilju očuvanja i njegovanja bosanskog jezika te bošnjačke tradicije i kulture.

(7) Prosperitet nacije temelji se i na jakoj ekonomiji i razvojnoj privredi. Stoga, SBK će okupljati bošnjačke privrednike sa ciljem da se ekonomsko stanje bošnjačkog narod unaprijedi kroz eliminaciju siromaštva i davanje šanse svakom Bošnjaku da pronađe svoje mjesto u ekonomskom poretku na osnovu pozitivne ambicije rada, individualnog doprinosa privrednim procesima, vlastitog obrazovanja i visokomoralnog odnosa prema svojoj zajednici kao prevashodnih mjerila uspjeha. SBK će raditi na promociji bošnjačke privrede u svijetu, posebno na tržištima muslimanskih zemalja i vodećih ekonomskih centara sa ciljem bolje promocije bošnjačkih privrednih kapaciteta i tehnoloških inovacija.

(8)   SBK će uspostaviti suradnju sa srodnim organizacijama u svijetu radi promocije bošnjačkog nacionalnog identiteta i informiranja svjetske javnosti o bošnjačkoj nacionalnoj kulturi i tradiciji. SBK će se posebno zalagati da centrima svjetske političke moći objasni potrebu Bošnjaka za jakom, jedinstvenom i efikasnom državom Bosnom i Hercegovinom, kao garantom mira i suživota na Balkanu, ali i kao štita za bošnjački narod od eventualnog genocida. SBK će se zalagati za euro-atlantske integracije društva i države Bosne i Hercegovine.

(9)   SBK će sa punim uvažavanjem i poštivanjem uloge i značaja Islamske zajednice u očuvanju bošnjačkog nacionalnog identiteta čuvati čast i ugled bošnjačke uleme i džamije, iskazujući posebno poštovanje prema instituciji i ličnosti reisu-l-uleme, simbolu jedinstva dina u ummeta.

(10) SBK će djelovati u cilju da Bosna i Hercegovina, zemlja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, postane punopravni član Organizacije za islamsku suradnju (OIC) u Džeddi, kako bi se državi Bosni i Hercegovini otvorili razni fondovi za privredni i kulturni razvoj na dobrobit svih građana i naroda u Bosni i Hercegovini.

(11) SBK će u najkraćem roku pokrenuti proceduru za članstvo pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, radi dobijanja mjesta predstavnika pri Svjetskoj organizaciji da bi svojim glasom „Nikad više!“ opominjao savjest čovječanstva kako se nikome i nikada ne bi ponovili holokaust i genocid. Na ovom putu SBK će se koristiti iskustvom Svjetskog jevrejskog kongresa.

(12) SBK podržava osnivanje i razvoj bošnjačkih nacionalnih institucija: Bošnjačke akademije nauke i umjetnosti (BANU), Bošnjačke nacionalne fondacije (BNF), Matice bošnjačke i drugih organizacija od nacionalnog značaja u cilju promicanja nauke i umjetnosti i finansijske nezavisnosti, te podržava dalju afirmaciju istaknutih pojedinaca na polju nauke, tehnologije, privrede, kulture i sporta u duhu bošnjačkog nacionalnog zavjeta – SVAKI BOŠNJAK ODGOVORAN JE ZA DRUGOG BOŠNJAKA!

Radi ostvarivanja spomenutih programskih načela SBK formira sljedeće odbore:

–          Odbor za jezik, kulturu i tradiciju

–          Odbor za nauku i obrazovanje

–          Odbor za porodicu i demografiju

–          Odbor za ljudska prava, prava žrtava zločina i genocida

–          Odbor za dijasporu i povratak

–          Odbor za međunarodnu saradnju

–          Odbor za medije i promociju

–          Odbor za razvoj i ekonomiju

–          Odbor za omladinu i sport

Više od jednog stoljeća Bošnjaci su čekali i, evo, dočekali osnivanje SVJETSKOG BOŠNJAČKOG KONGRESA u Sarajevu, glavnom duhovnom, nacionalnom i kulturnom gradu svih Bošnjaka. Ovo je glas panbošnjačkog razuma, koji treba da se čuje do neba, jer bošnjačka duša ne može više slušati plač nevinog djeteta koje pita zašto ga ubiše oni što duše nejmaše. Ovo je početak velikog i dugog bošnjačkog puta koji se otvara pred svim Bošnjacima da pođu svojom povijesnom nacionalnom stazom koja vodi do cilja, bošnjačke nacionalne linije odbrane od genocida, linije kojom će se osigurati i državna linija odbrane radi mira, tolerancije i pomirenja među ljudima i narodima u Bosni i Hercegovini, na Balkanu i Europi. Zasigurno, na ovom bošnjačkom nacionalnom putu uspjet će savjesni, odgovorni i hrabri Bošnjaci, svjesni cilja, koji nije tako daleko.

http://www.sbk.eu.com/